Relatiegeschenken

Tips van Allgifts

Sale Tassen Populaire relatiegeschenken Duurzame relatiegeschenken

Inspiratie

Lente Zomer Winter Duurzaamheid
Gratis verzending Beste prijsgarantie Gratis sample & drukproef 10.000+ relatiegeschenken Meer dan 20 jaar ervaring
Allgifts.be

Algemene voorwaarden

You can read our English General terms and conditions here.
Attention: the Dutch General terms and conditons are binding.

Download (PDF)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: De natuurlijk – of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Bemiddelaar: Het Online Platform treed op als Bemiddelaar tussen Leverancier en Afnemer. Wij zijn dus niet de verkoper;
Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of geleverde diensten; Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde geschillencommissie;
Klachten: Als Bemiddelaar kunnen wij trachten te bemiddelen bij mogelijke problemen tussen Leverancier en Afnemer;
Leverancier: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten levert tegen betaling via het Platform, in opdracht van de afnemer;
Leveringstermijn: De in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
Online Platform: Is een dienst die gebruik maakt van software, het platform Allgifts, dat bedrijven in staat stelt op afstand Overeenkomsten te sluiten met andere handelaren;
Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier, via het Online Platform, tot levering van Producten of Diensten, in welke vorm dan ook;
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de afnemer en de Leverancier wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Producten: alle artikelen die door de Leverancier of Platform op het Online Platform worden aangeboden, inclusief eventuele adviezen en/of creatieve uitingen;
Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat;
Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 Identiteit van het Platform

  • Allgifts BV
  • Ferdinand Bolstraat 25
  • 8021 ES Zwolle
  • 038 7601900
  • Openingstijden ma t/m vr 08:00 uur tot 17:30 uur.
  • Mailadres: info@allgifts.nl
  • KvK-nummer: 08174590
  • Btw-identificatienummer: 819350096B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Leverancier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Leverancier en de afnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Indien Afnemer in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer en Platform slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.
Lid 3: Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal het Platform voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij het Platform zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Lid 4: Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige Lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Lid 5: Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde Lid van Overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Lid 6: Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 Het aanbod

Lid 1: Iedere aanbieding is maximaal 10 werkdagen geldig, tenzij anders is vermeld.
Lid 2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Lid 3: De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5 De Overeenkomst

Lid 1: De Overeenkomst komt via Het Platform tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van de Leverancier en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Lid 2: Indien de Afnemer het aanbod via het Platform langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd, kan de afnemer de Overeenkomst ontbinden.
Lid 3: Indien een aanbod via het Platform door de Afnemer wordt aanvaard, heeft de Leverancier het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Leverancier deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan het Platform
Lid 4: Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het Platform ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal het Platform daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Lid 5: Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door afnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Leverancier het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
Lid 6: De Leverancier en/of Platform kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Leverancier die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, onder opgave van redenen, via het Platform aan de afnemer mede.

Artikel 6 De prijs

Lid 1: Alle op het Platform en in andere van de Leverancier afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen van de Leverancier zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding geldende prijsbepalende factoren, zoals onder andere arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersen. Het Platform verhoogd deze prijzen met een marge. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van één van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding, mogen door Leverancier aan de Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande Lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening worden gebracht door de Leverancier. Iedere vorm van aansprakelijkheid, zoals schadevergoeding, is uitgesloten.
Lid 4: Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op het Platform vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 7 Levering van bewerkte Producten

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte c.q. samengestelde Producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikte materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
Lid 1: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door de Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich uiterlijk 2 weken na het aangaan van de Overeenkomst én na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen 5 werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.
Lid 1: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Advies werkzaamheden en productontwikkeling

Lid 1: Platform kan adviserend optreden. Platform is gerechtig dit aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door óf van rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde producten.
Lid 2: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkt producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten, geldt het bepaalde in Lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 9 Advies werkzaamheden en productontwikkeling

Lid 1: Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 10 Levering, leveringstermijn en overmacht

Lid 1: Leveringstermijn worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze termijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 5 en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door de Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt..
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 3: In geval van overmacht is Leverancier, of andere derden, niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Afnemer ontstane schade
Lid 4: Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of de door hem aangewezen derde, eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Platform.
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen worden door Leverancier of Platform voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd het recht van Leverancier of Platform, om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Lid 8: Het in gedeelte zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 11 Herroepingsrecht voor Consumenten

Lid 1: Artikel 11 voorziet in het geval er, onbedoeld, opdrachten via het platform worden geplaatst door consumenten. Het platform is uitdrukkelijk bedoeld voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van bedrijven, verenigingen, stichtingen, overheden enz. maar niet voor consumenten.
Lid 2: Producten die veredeld zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de Afnemer, vallen buiten het herroepingsrecht omdat er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet worden geretourneerd. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het bestelproces na akkoord van de afnemer wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
Lid 3: Voor producten die niet veredeld zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt het herroepingsrechts met een standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen. De producten dienen onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd naar een door Leverancier aangegeven adres in Nederland. De kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 12 Annuleren en kosten doorberekening

Indien een Afnemer, na de totstandkoming van de overeenkomst deze voortijdig wil beëindigen dan behoud Leverancier het recht de kosten (met een minimum van € 32,50 + 1% van de orderwaarde) die door Leverancier reeds gemaakt zijn met betrekking tot reeds ingekochte producten, de door de Leverancier account/begeleidingsuren, kosten van externe ingeschakelde partijen en administratiekosten enz. in rekening te brengen bij Afnemer. Bij bedrukte orders is er na accordering proefdruk geen annuleren meer mogelijk en is het volledige factuurbedrag verschuldigd door Afnemer aan Leverancier.

Artikel 13 Reclames

Lid 1: Leverancier staat ervoor in dat de producten, diensten of digitale inhoud voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Lid 2: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
Lid 3: Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de Overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de Afnemer binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken het Platform daarvan in kennis te stellen. Doet Afnemer dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
Lid 4: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikelLid schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
Lid 5: Indien Leverancier een klacht gegrond acht, worden na overleg met Afnemer de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Het Platform is een bemiddelaar tussen Leverancier en Afnemer en kan ook bij klachten deze rol op zich nemen.
Lid 6: Indien Leverancier overeenkomt met Afnemer om, op basis van het in dit artikel gestelde, producten te retourneren, dient Afnemer de producten zo snel mogelijk te retourneren, uiterlijk binnen 14 dagen. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal Platform deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
Lid 7: Het Platform levert zelf geen Producten en is slechts Bemiddelaar als er sprake is van een klacht.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere Overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Platform de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art.3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden, die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen, schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier. Afnemer dient Platform hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Platform te brengen. Platform is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier en/of Platform reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier en/of Platform geleden schade.

Artikel 15 Duurtransactie: duur opzegging en verlening

Lid 1: De Afnemer kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te alle tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee volledige kalender maanden.
Lid 2: De Afnemer kan de in het vorige Lid genoemde Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
Lid 3: Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen. Genoemde opzegtermijnen zijn Overeenkomstig van toepassing door Leverancier en/of Platform.
Lid 4: Genoemde opzegtermijnen zijn Overeenkomstig van toepassing door Leverancier en/of Platform.

Artikel 16 Duurtransactie: betaling

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende Lid bepaalde dienen betalingen aan Platform te geschieden in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Platform door middel van overmaking naar of storting op een door Platform aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuzen van Platform, steeds direct 100% netto bij opdracht, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. Het Platform is gerechtigd elektronisch te facturen, waarmee Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijkingen of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke Overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: Platform zijn te alle tijde gerechtigd alvorens te laten leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Platform gerechtigd is verdere levering op te laten schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Platform vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolgde de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Platform zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier en/of Platform toekomende rechten.
Lid 5: Alle door Platform ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van honoraria van de door Platform ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,--
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Platform, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Intellectuele, industriële eigendomsrechten en geheimhouding

Lid 1: Alle rechten en intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modeldrechten en octrooi, op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige Lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Platform. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Platform op een door Platform nader te bepalen wijze.

Artikel 18 Inbreuk op rechten van derden

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van derde, zal Leverancier te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terug betalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: In geval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan de voorwaarden van terug levering van de oorspronkelijke geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerst Lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingsverplichting
Lid 4: In geval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekening, receptuur, Specificaties of aanwijzingen door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer Leverancier en/of Platform tegen alle aanspraken verband houdende met ter zake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

Lid 1: Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Platform jegens Leverancier en/of Afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, beperkt tot maximaal het bedrag van de afzonderlijke voor de betreffende Producten bedongen prijs (exclusief BTW)
Lid 2: Platform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het door Leverancier niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.
Lid 3: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaard het Platform in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet. Op verzoek van partijen zal Platform een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Platform nooit het bedrag van €50.000,- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 4: Afnemer en/of Leverancier vrijwaart Platform tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben gelende als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer en/of Leverancier geleverde zaken.
Lid 5: In geval van overmacht als bedoeld in artikel 10 Lid 3 van deze algemene voorwaarden is Platform nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 6: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaardendoor het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 20 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst én in ieder geval binnen 6 werkdagen, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren op een door Platform aangegeven wijzen. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn. Als deze termijn is overschreden dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de onder Lid 1 genoemde verplichting, heeft Platform het recht de daaruit voorvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier en/of Platform toekomende rechten.

Artikel 21 Ontbinding

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier en/of Platform niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of surséance van betaling aanvraagt of faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier en/of Platform het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier en/of Platform recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 22 Verwerken Persoonsgegeven

Lid 1: Indien de Afnemer aan Leverancier en/of Platform persoonsgegevens ter beschikking stelt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, blijft de Afnemer de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lid 2: Leverancier en/of Platform zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij de te nemen maatregelen zal de Leverancier en/of Platform rekening houden met het te beschermen belang van de Afnemer en de aard van de persoonsgegevens die door de Leverancier en/of Platform in opdracht van de afnemer worden verwerkt.
Lid 3: Leverancier en/of Platform zal na afronding van de Overeenkomst in opdracht van de Afnemer de persoonsgegevens die de Leverancier en/of Platform heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vernietigen, tenzij de Afnemer de geleverde dienstverlening betwist.
Lid 4: Leverancier en/of Platform en Afnemer zullen hun wederzijdse rechten en plichten separaat vastleggen in een VerwerkersOvereenkomst.

Artikel 23 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

Lid 1: Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren (PMS kleurcodering is leidend) en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 24 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag ) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en/of Platform en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen door de Leverancier en/of Platform en Afnemer gezamenlijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie PPP, welke in deze voor partijen een bindend advies zal brengen.
Lid 3: Alle geschillen die tussen Leverancier en/of Platform en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de Overeenkomst, zullen, tenzij over het geschil reeds is beslist door de Geschillencommissie PPP, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar het Platform gevestigd is.

Artikel 25 Overige bepalingen

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Bij interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse versie.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Platform worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Platform schriftelijk bekend gemaakt aan Leverancier en Afnemer en treden direct in werking. Leverancier en Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.
Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier en/of Platform het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Betrouwbaar zaken doen
sinds 1999