I.v.m. de jaarwisseling zijn we vanaf maandag 31 december 15.00 uur niet meer aanwezig Woensdag 2 januari staan we graag weer voor u klaar!

Relatiegeschenken

Gratis verzending
Gratis drukproef
Gratis sample
+10.000 relatiegeschenken
Meer dan 20 jaar ervaring
Allgifts.be

Algemene voorwaarden

Download (PDF)

English version

Artikel 1 Definitie.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten;
Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde geschillencommissie;
Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Allgifts.nl, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede - al dan niet daarbij behorende - door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
Specificatie: de omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.

Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.

Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer - uitsluitend ter beoordeling van Leverancier - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.

Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.

Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5 Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) Produkten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.

Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend op te treden. Leverancier is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.

Lid 2: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is Leverancier geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.

Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.

Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook - in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren - de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.

Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

Lid 4: Levering vindt plaats af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.

Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9 Retournering

Lid 1: Producten die veredelt zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de Afnemer, vallen buiten het herroepingsrecht omdat er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet worden geretourneerd. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het bestelproces na akkoord van de afnemer wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.

Lid 2: Voor producten die niet veredeld zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt het herroepingsrecht met een standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen. De producten dienen onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd naar een door Leverancier aangegeven adres in Nederland. De kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 10 Reclames

Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.

Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.

Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Leverancier terecht is, is Leverancier te harer keuze slechts gehouden tot afl evering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.

Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn vanaf het moment van afl evering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.

Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.

Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier. Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.

Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier geleden schade.

Artikel 12 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds direct 100% netto bij opdracht, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Lid 5: Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Leverancier ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.

Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Artikel 12
Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.

Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

Artikel 14 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Leverancier te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.

Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.

Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.

Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specifi caties of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer Leverancier tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier of de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voorzover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.

Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor desbetreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).

Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Leverancier in ieder gevalgeen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geenuitkering doet (op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier nooit het bedrag van € 50.000,-- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.

Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 6: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellenschade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemeraan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen isveroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.

Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaardenis Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaardendoor het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 16 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.

Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Artikel 17 Ontbinding.

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier het recht toe - zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist - door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 18 Verwerken persoonsgegevens.

Lid 1: Indien de Afnemer aan Leverancier persoonsgegevens ter beschikking stelt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, blijft de Afnemer de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 1 onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Lid 2: Leverancier zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij de te nemen maatregelen zal de Leverancier rekening houden met het te beschermen belang van de Afnemer en de aard van de persoonsgegevens die door de Leverancier in opdracht van de afnemer worden verwerkt. 

Lid 3: Leverancier zal na afronding van de overeenkomst in opdracht van de Afnemer de persoonsgegevens die de Leverancier heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, tenzij de Afnemer de geleverde dienstverlening betwist. 

Artikel 19 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen door de Leverancier en Afnemer gezamenlijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie PPP, welke in deze voor partijen een bindend advies zal brengen. 

Lid 3: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de Overeenkomst, zullen, tenzij over het geschil reeds beslist door de Geschillencommissie PPP, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 20 Overige bepalingen.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.

Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Leverancier (althans door het Platform Promotionele Producten) worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Leverancier schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.

Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Versie februari 2018


 

English version

General terms and conditions of sale and delivery

Article 1 Definitions.

In these General Terms and Conditions the following terms shall be defined as follows:

Customer: any person or entity ordering Products from the Supplier and/or with whom the Supplier is discussing or negotiating the conclusion of an Agreement;
Defect: any fault in the Products in deviation of the Specification and any other improper functioning of the Products;
Term of delivery: the term by which the Products must be delivered, as laid down in the Agreement;
Supplier: the user of these General Terms and Conditions, i.e. the members of the Vereniging Platform Promotional Products having a (pre-)contractual relationship with the Customer;
Order: any instruction from the Customer to the Supplier for the delivery of Products, regardless of its form;
Agreement: any agreement made between the Supplier and the Customer, any amendment thereof or addition thereto, as well as any and all (legal) acts in to the preparation and/or fulfilment of such agreement;
Products: any and all objects manufactured and/or delivered for the fulfilment of an Order or, as the case may be, an Agreement by or for the account of the Supplier, as well as any services to be rendered by the Supplier, including advice and creative expressions, whether or not pertaining to those objects;
Specification: the description of Products ordered by the Customer, which is stated or referred to in the Order or the Agreement.

Article 2 Applicability.

Paragraph 1: Unless agreed otherwise in writing, these General Terms and Conditions will apply to all offers and quotations of the Supplier and all Agreements made between the Supplier and the Customer.

Paragraph 2: The applicability of any General Terms and Conditions (of purchase) used by the Customer are expressly considered not applicable by the Supplier, unless the applicability thereof is expressly accepted in writing by the Supplier.

Article 3 Offers

Paragraph 1: Any and all offers in whatever form entail absolutely no commitment for the Supplier and shall be regarded as a whole. If an offer indicates an acceptance term, this shall only imply that the offer is no longer valid after such term in any event.

Paragraph 2: Any pictures, catalogues, drawings and other data, including measurements, weights and amounts, shall be as accurate as possible. This information is binding only insofar as expressly confirmed.

Paragraph 3: Any and all quotations and offers shall be based on the fulfilment of the Agreement under normal conditions and during normal working hours.

Paragraph 4: An Agreement shall only be valid if and insofar as it is confirmed in writing by the Supplier or, as the case may be, after the Supplier has started with the fulfilment of the Agreement.

Paragraph 5: If due to circumstances including the nature, volume or urgency of the Order, no order confirmation has been sent, the invoice shall be regarded as the order confirmation.

Paragraph 6: Each Agreement shall be entered into by the Supplier on the condition precedent that the Customer shall prove to be sufficiently creditworthy for its financial obligations - at the Supplier’s sole discretion.

Paragraph 7: The Supplier shall be and remain the owner of all documents, supplied models, samples or examples relating to the offers made by the Supplier and/or to the Agreement, which cannot be supplied or made available to third parties for inspection, multiplied or imitated in any way without the Supplier’s written approval. Within fourteen days of the Supplier's request to that effect, the Customer shall be held to return the same to the Supplier, carriage paid, in sound condition and in the original packaging where applicable.

Article 4 Prices

Paragraph 1: The price or prices indicated in the offer shall be in Euro, exclusive of VAT and/or any other charges.

Paragraph 2: Unless agreed upon otherwise, the price or prices indicated in the offer shall be based on the price-determining factors applicable to the Supplier at the time of said offer, such as wages, cost price of (raw) materials and exchange rates. Increases in prices as a result of a change of one of these price-determining factors and occurring after the offer has been made, may be passed on to the Customer by the Supplier, even if the Agreement has already been concluded.

Paragraph 3: Should application of the preceding paragraph result in a price increase by 10% or more within a period of 3 months after entering into the Agreement, the Customer shall be entitled to dissolve the Agreement by means of a registered letter within 7 working days after having been notified of the price increase without being entitled to any damages.

Article 5 Delivery of processed Products.

Paragraph 1: In the event that the Supplier receives an order to deliver Products specifically processed (or, as the case may be, assembled) for the benefit of the Customer, the Customer shall be required to provide sufficient volumes of material suitable for the adaptation process. As long as the Customer has not fulfilled that obligation, the Supplier shall have the right to suspend its obligations under the Agreement.

Paragraph 2: The Supplier shall have an obligation to send a proof, model, sample or example to the Customer for approval only if the Customer has made a stipulation to that effect in writing upon entering into the Agreement, in which case the Supplier agrees to present the Customer with a proof, model, sample or example no later than two weeks after the Agreement has been entered into and after the materials to be processed have been received, which proof, model, sample or example shall be deemed approved if no written reaction has been received within five working days.

Paragraph 3: Any and all costs of the proof, the model, sample or examples shall be invoiced separately and shall not be included in the agreed prices unless explicitly agreed otherwise.

Article 6 Advisory servicess and product development.

Paragraph 1: The Supplier may act as an adviser, if so requested. The Supplier shall have the right to invoice this to the Customer separately, whether or not the advice relates to manufactured and/or delivered Products pursuant to the Agreement by or for the account of the Supplier.

Paragraph 2: In the event of any product development, advice regarding promotional products to be applied, advice regarding creative concepts, quotations for extensive projects with processed or non-processed products, national or international market investigations into specific products or product applications of non-specified products, the provisions of paragraph 1 of this Article shall fully apply.

Article 7 Engagement of third parties

The Supplier shall be authorized to engage third parties for the fulfilment of the Agreement. The Supplier shall also be authorized to assign any rights and obligations arising from the Agreement to third parties.

Article 8 Deliveries and Term of delivery. Force majeure

Paragraph 1: The Term of delivery shall be determined roughly and shall never be regarded as final term, unless expressly agreed otherwise. The Term of delivery shall take effect only after the Agreement has been concluded in accordance with Article 3, after all information needed for the fulfilment of the Agreement has been submitted and after the Customer has paid the purchase price or, as the case may be, the instalment(s) agreed, or after the security required by the Supplier has been provided.

Paragraph 2: If the delivery is prevented in part or in full by force majeure, the Supplier shall have the right to suspend the delivery, and - in the event that the situation creating the force majeure continues to exist for more than three months or as soon as it becomes evident that it shall continue to exist for more than three months - to dissolve the Agreement, in whole or in part, insofar as it has not been carried out, and to claim payment for the parts carried out, without any obligation to pay damages to the Customer.

Paragraph 3: Force majeure shall include, without any limitation, fire, floods, strikes, epidemics, (civil) war, terrorism, government measures, permits not having been granted (in time), trade embargoes, labour disturbances, power outage, operational failure, breach of contract or wrongful acts by suppliers and subcontractors of the Supplier or other third parties, including any defects, failure, non-delivery or late delivery of materials, shipping, fuels, energy and labour.

Paragraph 4: Delivery shall take place ex works, unless explicitly agreed otherwise. Shipping costs and insurance costs shall be borne by the Customer, even if i t is agreed that the Supplier shall take care of the transport. The transfer of the risk of the Products shall take place at the moment of delivery in accordance with the provisions of these General Terms and Conditions. The transport shall take place at the Customer’s risk, even if the carrier has explicitly stipulated that all shipping documents must state that any and all damage resulting from the transport shall be at the expense and risk of the sender.

Paragraph 5: In the event that the Supplier takes care of the transport, the Customer, or a third party designated by the Customer, must report any damage caused by the transport to the carrier or, as the case may be, the forwarder, immediately after receipt, but in any event within 12 hours after receipt of the Products, and must send a copy of the report to the Supplier.

Paragraph 6: Products that have not been purchased by the Customer, or a third party designated by the Customer after the Term of delivery, shall be stored by the Supplier at the expense and risk of the Customer. If the Products have not been purchased in time, the Supplier shall have the right to dissolve the Agreement after a period of 14 days of the expiry of the Term of delivery, without prejudice to the Supplier’s right to sell the Products to third parties.

Paragraph 7: If the colour, composition, weight, appearance etc. of the Products deviate only slightly from any models, samples or examples supplied in advance, or from any other agreed provisions, the Products concerned shall be deemed to comply with the Agreement. The Supplier shall in any event be deemed to have fulfilled its obligations, if the weight or the amount of the Products supplied does not deviate from the agreements made by more than 10%.

Paragraph 8: The Supplier is allowed to send Products in portions, and each portion can be invoiced separately.

Article 9 Complaints

Paragraph 1: It is Customer’s obligation to inspect the Products or cause the Products to be inspected for any Defects immediately after delivery.

Paragraph 2: Any and all complaints regarding Defects in the delivered Products must be reported to the Supplier in writing as soon as possible, but in any event within eight days of delivery of the Products concerned, or within eight days of the discovery of the Defect, or in any event within eight days after the Defect should reasonably have been discovered. After expiry of this term, the Customer shall be deemed to accept (the quality of) the delivered Products and to have waived all rights and remedies available to the Customer by virtue of the law and/or the Agreement and these General Terms and Conditions.

Paragraph 3: A complaint as referred to in the preceding paragraph shall not suspend the Customer’s obligation to pay.

Paragraph 4: In the event that, in the Supplier’s opinion, the Customer has made the Complaint with good reason, the Supplier shall be required only to supply the missing Product(s), to repair or replace the delivered Products, or to refund (part of) the purchase price, at the Supplier’s discretion.

Paragraph 5: Complaints can never be founded on minor deviations and/or deviations that are customary in the line of business, such as deviations referred to in Article 8, paragraph 7 of these General Terms and Conditions. The only basis for a complaint is a deviation from the Specification as approved by the Customer.

Article 10 Retention of title

Paragraph 1: The Supplier shall remain the owner of all Products delivered to the Customer, but the Products shall be at the expense and risk of the Customer as from the moment of delivery, until all amounts due pursuant to the Agreement, as well as the claims on account of any failure by the Customer to comply with this or any other agreement(s) have been paid by the Customer in full, including any interest and collection costs.

Paragraph 2: As long as the title to the delivered Products has not been transferred to the Customer, the Customer shall not be allowed to process the Products, to place the Products outside its actual control, or to sell, pledge or otherwise encumber the Products, and the Customer shall take any and all appropriate measures to separate the Products and keep them separated from any other goods held by the Customer and to do or procure all that is necessary to prevent any confusion of property (“vermenging”), accession (“natrekking”) or conversion (“zaakvorming”).

Paragraph 3: The Customer undertakes to refrain from assigning or pledging to third parties any claims against its customers, and undertakes to pledge the claims referred to hereinbefore immediately after the Supplier’s request to that effect, in the manner set out in Article 3: 239 of the Dutch Civil Code as extra security for its claims against the Customer on whatever account.

Paragraph 4: Any third parties wishing to recover any loss on account of the delivered Products from the Supplier shall be informed by the Customer that the Products are subject to a retention of title held by the Supplier. The Customer must immediately inform the Supplier thereof in writing.

Paragraph 5: If the Customer fails to fulfil its obligations or if the Supplier has valid grounds to believe that the Customer shall fail to fulfil its obligations, the Supplier may invoke its retention of title, in which case, upon request, the Customer shall be required to give the Supplier actual control of the delivered Products, immediately and free of charge. Furthermore, the Supplier shall have the right to retrieve those Products or have them retrieved from the place where they are stored, at the expense of the Customer. The Customer hereby grants the Supplier an irrevocable authorization to enter (or cause others to enter) the premises used by of on behalf of the Customer. After the Products have been retrieved, the Customer shall be credited at the market value, which shall in no event exceed the original purchase price, reduced by the costs of the retrieval and any damage incurred by the Supplier.

Article 11. Payment

Paragraph 1: Unless agreed otherwise in writing and without prejudice to the provisions of the following paragraph, all payments to the Supplier must be made in Euro, either net in cash, or at the office of the Supplier by means of a transfer to or deposit into a bank account to be specified by the Supplier, at the Supplier’s discretion, always directly for 100% netto with the purchase order. The Supplier shall have the right to send electronic invoices and the Customer hereby agrees to this method of invoicing insofar as it shall be applied.

Paragraph 2: Setoff and any other form of settlement shall never be permitted without an explicit written agreement.

Paragraph 3: The Supplier shall at all times be authorized to require an advance payment or security which it deems sufficient for the fulfilment of the Customer’s payment obligations, before delivering or continuing with the delivery, and the Supplier shall have the right to suspend any further deliveries if the Customer fails to meet such requirement, also in the event that a fixed delivery deadline has been agreed, without prejudice to the Supplier’s right to claim damages in the event of late fulfilment or, as the case may be, non-fulfilment of the Agreement.

Paragraph 4: If the Customer fails to pay the amount due under to the Agreement within the agreed period, the Customer shall be in default by operation of the law and the Supplier shall in that case be entitled to charge interest as from the due date of the unpaid invoice or invoices, at the statutory commercial interest rate plus 2%, and at a minimum annual interest of 12% on the amount of the invoice, without prejudice to any other remedies available to the Supplier and without requiring any notice of default.

Paragraph 5: Any and all judicial and extra-judicial expenses incurred by the Supplier for the collection of the invoice amount, including the fees of any third parties engaged by the Supplier, shall be borne by the Customer. The Customer shall owe at least 10% of the principal amount of the extra-judicial expenses, and at the very least € 250.

Paragraph 6: If the Customer is in default with respect to its obligations under the Agreement or these General Terms and Conditions, all payment obligations of the Customer to the Supplier shall be immediately due and payable from the moment of being in default, regardless of whether any invoices have been sent for such obligations.

Article 12 Intellectual and industrial property rights. Non-disclosure

Paragraph 1: Any and all intellectual and industrial property rights (including trade mark rights, model rights and patents) on all designs, drawings, models, samples and examples that have been made available or developed by virtue of the Agreement (hereinafter: “the Information”) shall be exclusively vested in the Supplier, unless expressly agreed otherwise.

Paragraph 2: The Customer shall not be entitled to use the Information referred to in the preceding paragraph in any other way than for the benefit of the use of the Products to which they relate as provided for in the Agreement.

Paragraph 3: The Customer shall observe confidentiality in respect of all Information, Specifications, business information and know-how concerning and provided by the Supplier, which has been made available to the Customer for the fulfilment of the Agreement. Upon request, the Customer shall immediately transfer the confidential information, as well as all copies or other multiplications thereof, to the Supplier.

Article 13 Infringement of third parties’ rights

Paragraph 1: If a competent court has irrevocably decided in legal proceedings initiated against the Supplier that any Product supplied by the Supplier constitutes an infringement of intellectual or industrial property rights of a third party, the Supplier shall, at its discretion, replace the relevant good by a Product that does not infringe any such right or attempt to acquire a right to use the contested good or refund the price paid by the Customer for the Product at issue, reduced by a reasonable depreciation.

Paragraph 2: In the event of a replacement or refund, the Supplier shall be entitled to attach the condition thereto that the originally delivered Products must be returned.

Paragraph 3: The Supplier shall have no other obligations in respect of any infringement of third parties’ rights than the obligation to replace, acquire or refund as referred to in the first paragraph.

Paragraph 4: If an Order is carried out according to design, drawings, formula, Specifications or instructions provided by or on behalf of the Customer, or if such Order is carried out by making use of any goods to be provided by or on behalf of the Customer, the Customer cannot invoke the aforementioned provisions of this Article and the Customer shall indemnify the Supplier against any and all claims regarding an alleged infringement of intellectual or industrial property rights of third parties.

Article 14 Liability

Paragraph 1: The Supplier shall assume liability only, if: the damage is a direct consequence of a wilful act or gross negligence on the part of the Supplier or any executive employees of the Supplier OR the damage is directly caused by a demonstrable Defect in the Products manufactured by the Supplier and/or supplied Products, in that they are not as safe as is fair to expect under all circumstances.

Paragraph 2: The Supplier does not accept any liability for any improper placement of the business logo and/or business name on the Customer's goods, any other adaptations of Customer's goods and/or delivery of Products, if and insofar as the Defect is the result of any inaccuracy, or deficiencies in the design submitted by the Customer to the Supplier, or any infringements on the rights of third parties constituted by the design.

Paragraph 3: The total liability of the Supplier caused by any attributable failure to comply with the Agreement shall in any event be limited to compensation of the material and direct damage up to the amount of the separately stipulated prices of the Products concerned (exclusive of VAT).

Paragraph 4: In respect of the damage referred to hereinbefore, the Supplier shall not assume any liability for any damage that is not compensated by its insurer (upon request, the Supplier shall provide the Customer with a copy of the insurance agreement concerned). Furthermore, the total liability of the Supplier shall never exceed a total amount of € 50,000 per event.

Paragraph 5: The Supplier shall only be held liable for any consequential damage or direct loss for which it has explicitly assumed liability in these General Terms and Conditions.

Paragraph 6: The Customer shall indemnify the Supplier against any and all claims by third parties who have allegedly suffered a loss as a result of a Defect in a good that has been supplied by the Customer to a third party and that consisted (inter alia) of goods supplied by the Supplier, except if and insofar as the Customer provides evidence for the fact that the loss was caused only and exclusively by the Products supplied by the Supplier.

Paragraph 7: In the event of force majeure as referred to in Article 8, paragraph 3 of these General Terms and Conditions, the Supplier shall never be liable for any damage of any kind.

Paragraph 8: Unless explicitly agreed otherwise in writing, all legal claims pursuant to the Agreement and these General Terms and Conditions shall lapse after one year of the delivery date.

Article 15 Return of rented goods and goods provided on free loan

Paragraph 1: If the Supplier has rented goods and/or provided goods to the Customer on free loan for the fulfilment of the Agreement, whether or not free of charge, the Customer shall return all of these goods in their original condition and free of defects, immediately after the termination of the Agreement regardless of the grounds. The term referred to hereinbefore is to be considered as a final date.

Paragraph 2: If the Customer fails to fulfil the obligation referred to in paragraph 1, regardless of the reason for such failure, the Supplier shall be entitled to recover from the Customer all damage and costs resulting therefrom, including replacement costs and loss of rent, without prejudice to any and all other remedies available to the Supplier.

Article 16. Dissolution

Paragraph 1: If the Customer fails to fulfil any of its obligations vis-à-vis the Supplier in full, in time or appropriately, if a suspension of payment has been filed in respect of the Customer, if it got bankrupt or if its business is terminated, in the event of a legal merger or if a substantial part of the Customer's control is transferred to another person or entity, all invoices shall be immediately due and payable and the Supplier shall be entitled to dissolve all Agreements concluded with the Customer in whole or in part by means of a written statement - without requiring any judicial intervention or notice of default - and the Supplier shall be entitled to compensation of all direct damage and consequential damage, including loss of profit, without prejudice to any other remedies available to it.

Paragraph 2: If the Supplier, even after having been demanded in writing to that effect, fails to fulfil its obligations at all, in time or appropriately, the Customer may dissolve the defective part of the Agreement without, however, being entitled to claim any compensation of the costs of dissolution, and the provisions of Article 10 of these General Terms and Conditions regarding the retention of title shall explicitly remain applicable.

Article 17 Disputes / applicable law / jurisdiction clause

Paragraph 1: These General Terms and Conditions, as well as any and all offers and Agreements to which these General Terms and Conditions apply, shall exclusively be governed by Dutch law. The UN Convention on Contracts for the International Sale of goods (also referred to as the Vienna Sales Convention) shall not apply.

Paragraph 2: Any and all disputes arising between the Supplier and the Customer shall be settled by the competent court in the district in which the Supplier has its registered office.

Article 18 Other provisions

Paragraph 1: These General Terms and Conditions are available in Dutch, German, English and French. In the event of any discrepancies between the Dutch, the German, the English and/or the French version, the Dutch version shall prevail.

Paragraph 2: These General Terms and Conditions can be amended by the Supplier (or in any event by the Promotional Products Platform). The Customer shall be notified by the Supplier of any amendments in writing, and such amendments shall take effect thirty (30) days after such notice, unless a different date is stated in the notice. The Customer hereby agrees to the contents and applicability of the amended General Terms and Conditions, if any, as from the effective date stated in the notice.

Paragraph 3: If any provision of the Agreement or these General Terms and Conditions are found to be null and void or otherwise unenforceable, this shall not affect the applicability of the remaining provisions of the Agreement and the General Terms and Conditions. In any such event the Supplier shall have the right to replace such provision by a provision that approximates the provision that is null and void/nullified or, as the case may be, unenforceable as regards its aim and purpose.

Release March 2010

Promotional Product Industry Kwaliteitswaarborg, CSR gecertificeerd Platform Promotional Products Best Online Performance Award FD Gazellen 2018